logo ND

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων

Βουλευτής ΝΔ Δυτικής Αττικής

 

  Εισήγηση στην Ολομέλεια για την τροποποίηση του Επενδυτικού νόμου.

  Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

   

  Συζητάμε σήμερα το σχέδιο νόμου που αφορά στις τροποποιήσεις των επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις, ένα σχέδιο νόμου το οποίο αποσκοπεί στη στήριξη της ανάπτυξης και της περιφερειακής σύγκλισης με τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος σε μία ιδιαίτερα δύσκολη διεθνή συγκυρία. 

   

  Στο υπό συζήτηση σχέδιο νόμου προτείνονται τροποποιήσεις του νόμου 3299/2004 με βασικό στόχο τη καλύτερη λειτουργίακαι τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητά του στην προώθηση της  επενδυτικής πρωτοβουλίας στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας προς όφελος της εθνικής οικονομίας. 

   

  Επίσης, στο υπό συζήτηση σχέδιο νόμου προτείνονται περιορισμένες τροποποιήσεις του νόμου 3614/2007, οι οποίες συμπληρώνουν ή διευκρινίζουν επί μέρους θέματα εφαρμογής του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, χωρίς να μεταβάλουν όμως τη βασική φιλοσοφίακαι τις αρχές του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου.  

   

  Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι, 

   

  Ο νόμος 3614/2007  για τη διαχείριση και εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, αποτελεί το εργαλείο μας για την ορθολογική, αποδοτική και αποτελεσματική αξιοποίηση των σημαντικότατων πόρων ύψους 20,4 δισ. Ευρώ που εξασφάλισε για την Ελλάδα ο Πρωθυπουργός της χώρας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2005. 

   

  Η υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013 αποτελεί ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο, το οποίο συνεχίζει μετά την ολοκλήρωση του τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης την εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής της χώραςμε στόχουςτην ενίσχυση και ώθηση της ανταγωνιστικότητάς της,με κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή.   

   

  Τα αναπτυξιακά προγράμματα του τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ολοκληρώνονται το έτος αυτό. Επί μέρους Επιχειρησιακά Προγράμματα έχουν ήδη ολοκληρωθεί και έχουν παραδοθεί σημαντικά αποτελέσματα και έργα στις τοπικές κοινωνίες. 

   

  Ενδεικτικά, αναφέρω: τη δημιουργία 2.700 νέων αιθουσών διδασκαλίαςτην επιμόρφωση 310.000 εκπαιδευτικώντην ενίσχυση περισσοτέρων από 27.000 επιχειρήσεωντην αναβάθμιση 10 αεροδρομίων στρατηγικής σημασίας κλπ.  

   

  Παράλληλα ολοκληρώνονται και δίδονται σε λειτουργία τμήματα των μεγάλων έργων υποδομής όπως: Οδικός άξονας ΠΑΘΕ, το Μετρό Αθηνών Άξονας της Εγνατίας οδού κλπ. 

   

  Η εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας καθίσταται στην τρέχουσα χρονική συγκυρία  βασικός πυλώνας του σχεδίου της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών  της διεθνούς  οικονομικής  κρίσης. 

   

  Είναι φυσικό η Ελλάδα να μη μένει ανεπηρέαστη από την πρωτοφανή διεθνή κρίση. Μέχρι σήμερα όμως, η χώρα μας, χάρη στην πολιτική που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια   έχει επηρεασθεί λιγότερο σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωζώνης. 

   

  Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι, 

   

  Στο πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδίου για την αντιμετώπιση της κρίσης,  οι αναπτυξιακές παρεμβάσειςτων επιχειρησιακών προγραμμάτων και η ενίσχυση της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας συνιστούν εξαιρετικά σημαντικές δράσεις. 

   

  Οι παρεμβάσεις αυτές  συμβάλλουν στη διατήρηση της οικονομικής δραστηριότητας και διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις  για μια νέα δυναμική αναπτυξιακή πορεία με:την προσέλκυση νέων επενδύσεων,την ενίσχυση των δυνάμεων της παραγωγής και της εργασίας, τη στήριξη και ανάπτυξη της απασχόλησης. 

   

  Παράλληλα η κυβέρνηση έχει εξασφαλίσει  τους δημόσιους πόρους  για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκώντων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ώστε να μην τίθεται κίνδυνος απώλειας πόρων.  

   

  Επισημαίνεται βέβαια ότι  οι χρηματοδοτήσεις των δημοσίων επενδύσεων  εντάσσονται στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής  που εξασφαλίζει μακροοικονομική σταθερότητα,  αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχία  της αναπτυξιακής μας πολιτικής. 

   

  Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι, Οι τροποποιήσεις που προτείνονται με τον παρόντα νόμογια την εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς και το νόμο 3614/2007  είναι κυρίως διευκρινιστικού ή συμπληρωματικού χαρακτήρα  και έχουν ως στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία των δομών  του συστήματος διαχείρισης  των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.  

   

  Οι στρατηγικοί στόχοι και οι αρχές του νόμου που ψηφίστηκε πριν ένα χρόνο δεν επηρεάζονται ούτε διαφοροποιούνται επειδή δεν απαιτείται να γίνει κάτι αντίστοιχο. Ο νόμος 3614/2007 θέτει το πλαίσιο για τη διαμόρφωση των φορέων και  των κανόνων διαχείρισης,  των κανόνων ελέγχου και εφαρμογής του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς. 

   

  Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι, 

   

  Σήμερα η Ελλάδα, διαθέτει ένα οργανωμένο και εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου,το οποίο διασφαλίζει την αποτελεσματική υλοποίηση των προγραμμάτων  και τη χρηστή διαχείριση των δημόσιων πόρωνενώ ικανοποιεί την αναγκαία προϋπόθεση που επιβάλλουν οι Κανονισμοί  για την είσπραξη των κοινοτικών πόρων από την Ελλάδα. Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις  του νόμου 3614/2007 εξειδικεύονται θέματα που αφορούν τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των ειδικών υπηρεσιών. 

   

  Συμπληρώνεται η σύνθεση της διυπουργικής επιτροπής  για το συντονισμό των επιχειρησιακών προγραμμάτων «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση»  με τη συμμετοχή του αρμόδιου ειδικού γραμματέα στην υπόψη επιτροπή.Επίσης, διευκρινίζονται θέματα  αναφορικά με τη διαδικασία χρηματοδότησης των έργων  και μελετών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  από την Τράπεζα της Ελλάδος  προκειμένου να αποφευχθούν εμπλοκές και καθυστερήσεις.  

   

  Εισάγονται ακόμα,  διατάξεις  που αφορούν τη λειτουργία και τα θέματα στελέχωσης  των Ειδικών Υπηρεσιών και της ΜΟΔ ΑΕ. Δεδομένου ότι οι ειδικές υπηρεσίες  αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο  για την αποτελεσματική διαχείριση των δημόσιων πόρων,  κρίνεται αναγκαίο να καθορίζεται με τον παρόντα νόμο  η διαδικασία για την απαλλαγή των προϊσταμένων από τα καθήκοντά τους. Για το σκοπό αυτό εισάγεται αναλογική εφαρμογή  των διατάξεων του κώδικα δημοσίων υπαλλήλων κατοχυρώνοντας την αποδοτική και απρόσκοπτη  λειτουργία των ειδικών υπηρεσιών. 

   

  Επιπρόσθετα, εισάγεται ρύθμιση  για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση  της εμπειρίας του ανθρώπινου δυναμικού  των ειδικών υπηρεσιών των Περιφερειώνεφαρμόζοντας και για αυτές τις Ειδικές Υπηρεσίες  την αντίστοιχη πρόβλεψη του νόμου 3614/2007  για τις Ειδικές Υπηρεσίες Υπουργείων. Τέλος οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του άρθρου 33 αφορούν την αποτελεσματικότερη διάρθρωση και λειτουργία της ΜΟΔ ΑΕ.  

   

  Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι, 

   

  Στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου  εισάγεται επιπλέον, νέα διάταξη  για τη σύσταση και λειτουργία της ΝΟΜΟΣ ΑΕ.Για τη σύσταση της εταιρείας αυτής  έχει προηγηθεί ευρεία διαβούλευση  και στενή συνεργασία με τους εκπροσώπους της ΕΝΑΕ  και επισημαίνεται ότι είναι σε πλήρη συμφωνία με αυτήν.Βασικός στόχος της σύστασης της ΝΟΜΟΣ ΑΕ  είναι η υποστήριξη εκείνων των φορέων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,  οι οποίοι δεν διαθέτουν την αναγκαία επάρκεια  για να προετοιμάσουν και να εκτελέσουν έργα.  

   

  Σκοπός επίσης της εταιρείας είναι  η υποστήριξη των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων  στην προώθηση νέων καινοτόμων δράσεων  για τις οποίες κατά κανόνα δεν υπάρχει αντίστοιχη εμπειρία  σε μεμονωμένες νομαρχίες.  Η σύσταση της ΝΟΜΟΣ ΑΕ συνιστά  αντίστοιχη ρύθμισημε την ΔΗΜΟΣ ΑΕ, η οποία υποστηρίζει τους ΟΤΑ πρώτου βαθμού,  και θεωρώ ότι αποτελεί έκφραση της πολιτικής βούλησης  για την ενίσχυση της συμμετοχής  των φορέων της αυτοδιοίκησης  στα αναπτυξιακά προγράμματα  με στόχο τη διασφάλιση της ισόρροπης εθνικής ανάπτυξης.   

   

  Στο παρόν σχέδιο νόμου εισάγονται επίσης  ειδικότερες διατάξεις για συγκεκριμένους φορείς, όπως  τον Οργανισμό Αναπτύξεως Δυτικής Κρήτης (ΟΑΔΥΚ)  και τον Οργανισμό Αναπτύξεως Ανατολικής Κρήτης (ΟΑΝΑΚ), με στόχο την ευχερέστερη λειτουργία τους  για την υλοποίηση και χρηματοδότηση  των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Η προσφορά των οργανισμών αυτών  στις περιοχές αρμοδιότητάς τους είναι αναντίρρητα μεγάλη  και αναγνωρίζεται από τους τοπικούς φορείς  και την κεντρική διοίκηση, αφού με την συμβολή τους υλοποιήθηκαν αποτελεσματικά  έργα άρδευσης,  διαχείρισης υγρών αποβλήτων,  οδοποιίας κλπ τα οποία εξυπηρέτησαν τις τοπικές κοινωνίες. 

   

  Όσον αφορά τις τροποποιήσεις των επενδυτικών νόμων,είναι γνωστό ότι ο νόμος 3299/2004 (Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση)  θεσπίστηκε στο τέλος του 2004  ενώ η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων  για την υπαγωγή στις διατάξεις του  άρχισε την άνοιξη του 2005  με την ολοκλήρωση της έκδοσης των απαραίτητων Υπουργικών αποφάσεων. 

   

  Το καθεστώς κινήτρων προς τις ιδιωτικές επενδύσειςπου δημιούργησε ο νόμος 3299  αντικατέστησε το νόμο 2601/98,  ο οποίος μάλιστα κατά το τελευταίο χρόνο ισχύος τουείχε καταστεί ανενεργός  λόγω προβλημάτων συμβατότηταςμε το Θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ορισμένες από τις βασικές αρχές  που χαρακτήριζαν το νέο επενδυτικό νόμο 3299  μπορούν να συνοψισθούν : - στην πολυθεματικότητά του,ήτοι στην παροχή κινήτρων σε επενδυτικά σχέδιαπου το αντικείμενό τους καλύπτει όλους τους τομείς της οικονομίας . - στη χορήγηση υψηλών κινήτρων,   -στη διαφοροποίηση της αντιμετώπισης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων  σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις  προβλέποντας για τις πρώτες αυξημένες ενισχύσεις, - στη δυνατότητα χορήγησηςόλων των μορφών ενισχύσεων στο σύνολο των εταιρειών, ανεξάρτητα του χρόνου ίδρυσής τους, αρκεί να πραγματοποιούν βιώσιμες επενδύσεις,  - στην παρουσίαση  ενός συστήματος αντικειμενικής αξιολόγησης για τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια. 

   

  Οι σημαντικές καινοτομίες του νόμου 3299  έγιναν αμέσως αποδεκτές από τον επιχειρηματικό κόσμο, βελτίωσαν το επενδυτικό κλίμα,  και συνέβαλαν αποτελεσματικά  στην αύξηση του αριθμού  αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας  των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων.   Ήδη κατά την πρώτη φάση εφαρμογής του νόμου 3299  εγκρίθηκαν 3.670 επενδυτικά σχέδια,  ύψους επένδυσης 8 δις ευρώ περίπου,  και εγκριθείσας επιχορήγησης 3,3 δις ευρώ  με τις θέσεις εργασίας να ανέρχονται στις 20.366. 

   

  Σημειώνεται ότι  η πρώτη φάση του νόμου 3299  διαρκεί από τη θέσπισή του έως την 30-6-2007. Από την αρχή του έτους 2007  είχε  εφαρμογή το νέο Θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Κρατικές Ενισχύσεις  καθώς και ο νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων  για την Ελλάδα 2007-2013. Οι επιβαλλόμενες αλλαγές της νέας Κοινοτικής νομοθεσίας περιλήφθηκαν στο άρθρο 37 του νόμου 3522/2006 διατηρώντας ωστόσο  την ίδια φιλοσοφία του νόμου 3299,  βασική συνιστώσα της οποίας είναι  η παροχή υψηλών κινήτρων  εξαντλώντας σε πολλές περιπτώσεις  τα επιτρεπόμενα όρια του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. 

   

  Η χώρα διαιρέθηκε σε τρεις ζώνες κινήτρων  με κριτήρια τις διαφορετικές ανάγκες εκάστης Περιφέρειας, ορίζοντας για την κάθε ζώνη  διαφοροποιημένα ποσοστά ενισχύσεων  π.χ. στην Γ΄ ζώνη που καλύπτει τους νομούς της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κλπ,  το ποσοστό ενίσχυσης για τις μικρές επιχειρήσεις  ανήλθε στο 60%. Έτσι, ο τροποποιημένος πλέον νόμος 3299/2004  εξακολούθησε να διατηρεί την ελκυστικότητά του,  ωθώντας τους επιχειρηματικούς φορείς  στο σχεδιασμό νέων επενδυτικών προγραμμάτων  που σε διάρκεια περιόδου, μικρότερης των δύο ετών  (από το μέσο του 2007 έως τέλος του 2008)  ο αριθμός αιτήσεων ανήλθε στις  4873,  με ύψος επένδυσης 12,6 δις ευρώ  και αιτούμενης επιχορήγησης 5,35 δις ευρώ. Στα εντυπωσιακά πράγματι αυτά στοιχεία  περιλαμβάνονται και τα επενδυτικά σχέδια  που κατατέθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες  των πυρόπληκτων περιοχών  ως ανταπόκριση στις ευνοϊκές ρυθμίσεις,  μετά τις καταστροφικές πυρκαγές του θέρους του 2007. 

   

  Βέβαια, o μεγάλος αριθμός των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων,  ο οποίος επηρέασε σε ορισμένες υπηρεσίες  και το χρόνο ανταπόκρισης στα αιτήματα των επιχειρηματικών φορέων με συνέπεια να εκφράζονται  εκ μέρους τους δικαιολογημένα παράπονα,  θα μειωθεί κατά τις διαδικασίες αξιολόγησηςενώ και η υλοποίηση  των εγκριθέντων επιχειρηματικών προγραμμάτων  θα πραγματοποιηθεί σε βάθος χρόνου (πολλές επιχειρήσεις αξιοποιούν τις δυνατότητες  διετούς παράτασης των επενδύσεών τους  ολοκληρώνοντας κατά μέσο όρο τα επενδυτικά τους έργα  σε διάστημα τεσσάρων ετών) κατανέμοντας ανάλογα  και τα αναγκαία κονδύλια της χρηματοδότησής τους. 

   

  Ο επενδυτικός νόμος 3299  με ουσιαστική εφαρμογή λιγότερη των τεσσάρων ετών βρίσκεται στο στάδιο της ωρίμανσης  και καταγράφονται πλέον τα εμφανή αποτελέσματατης συμβολής του στην επενδυτική δραστηριότητα. 

   

  Σημειώνεται επί παραδείγματι ότι  τη διετία 2006 – 2008έχουν ολοκληρωθεί 833 επενδυτικά σχέδια  που υπήχθησαν κατά την α΄φάση του νόμου 3299, ύψους ενίσχυσης 1,3 δις ευρώ και καταβληθείσας ενίσχυσης 550 εκατ. ευρώ,  ενώ αν υπολογισθούν και οι εκταμιεύσεις  για πραγματοποιηθείσες δαπάνες  από τη διαπίστωση των ενδιάμεσων ελέγχων,των προκαταβολών  κλπ,  το συνολικά χορηγηθέν ποσό υπερβαίνει το 1,1 δις ευρώ.  

   

  Το ποσό αυτό που αντιστοιχεί όπως προαναφέρθηκεστα τρισήμισυ περίπου έτη εφαρμογής του νόμου 3299,   μπορεί να συσχετισθεί με το συνολικό ύψος  της εγκεκριμένης ενίσχυσης της 6ετούς και πλέον  λειτουργίας του νόμου 2601/98  που ανήλθε στο ίδιο ποσό του 1,1 δις ευρώ. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι  την περίοδο αυτή και μόνο στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών  βρίσκονται  σε εξέλιξη 320 έλεγχοι επενδυτικών προγραμμάτων ενώ συνεχώς και με αυξανόμενους ρυθμούς  υποβάλλονται νέα αιτήματα  είτε για τη διαπίστωση του 50%  της υλοποίησης των επενδυτικών δαπανών  είτε για την ολοκλήρωση των εγκεκριμένων επενδύσεων.Τη βασική φιλοσοφία και τις αρχές του επιτυχημένου επενδυτικού νόμου  έρχονται να συμπληρώσουν και οι παρεμβάσεις  που πραγματοποιούνται με το παρόν σχέδιο νόμου. 

   

  Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι, 

   

  Είναι αναμενόμενο αλλά και θεμιτό  ένα καθεστώς κινήτρων που παρέχει κρατικές ενισχύσεις  σε ιδιωτικές επενδύσεις να μην παραμένει στατικό  αλλά να αποκτά δυναμική ενσωματώνοντας  τις αναγκαίες αλλαγές που έχουν επέλθει  στην οικονομική πραγματικότητα. Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις  μπορεί να γίνονται επί μέρους παρεμβάσεις  σε διατάξεις του νόμου 3299η ουσιαστική προσέγγισή τους όμως  αιτιολογεί και την αναγκαιότητα θέσπισης τους  αλλά και τη χρησιμότητα στη διατήρηση της πληρότητας της φιλοσοφίας του νόμου.   

   

  Ειδικότερα με τις σχεδιαζόμενες ρυθμίσεις: 

   

  -εμπλουτίζονται και οριοθετούνται τα είδητων ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων(προστίθεται η ιδιαίτερη επωφελής για την αγροτική οικονομία επιχειρηματική δραστηριότητα της τυποποίησης και συσκευασίας μεταποιημένων προϊόντων του πρωτογενή τομέα, διευρύνεται η αξιοποίηση της αφαλάτωσης του υφάλμυρου νερού,εξειδικεύονται οι υπηρεσίες προηγμένης τεχνολογίας,παρέχεται η δυνατότητα ενίσχυσης και της επέκτασης των σταθμών αυτοκινήτων,τίθενται προϋποθέσεις για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος κλπ), 

   

  -οργανώνεται αποτελεσματικότερακαι χωρίς να αμβλύνεται η αντικειμενικότητατων διαδικασιών αξιολόγησης,(διαχωρίζονται οι αιτήσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων σε 2 σειρές ανάλογα το κόστος των που ορίζεται στα 10 εκατ. ευρώ, προκειμένου να εισάγονται ταχύτερα στις Γνωμοδοτικές Επιτροπές), 

   

  - ορθολογικοποιείται το σύστημα των παρεχόμενων ενισχύσεων, ιδιαίτερα στις μεγάλου κόστους επιχειρηματικές δραστηριότητες,(περιορίζονται τα πρόσθετα ποσοστά ενισχύσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,άνω ενός συγκεκριμένου κόστους που ορίζεταιγια τις μικρές επιχειρήσεις στα 10 εκατ. ευρώ και για τις μεσαίες επιχειρήσεις στα 15 εκατ. ευρώ,επίσης προβλέπεται ανώτατο όριο καταβολής ενίσχυσηςστη διάρκεια μιας πενταετίαςπου για μεμονωμένη επιχείρηση ανέρχεται στα 10 εκατ. ευρώ και για όμιλο επιχειρήσεων στα 20 εκατ. ευρώ), 

   

  -θεσπίζονται διαδικασίεςπου καθιστούν αποτελεσματικότερους τους ελέγχους υλοποίησης των επενδύσεων (έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για την οριοθέτηση του ελέγχου των επενδυτικών προγραμμάτων προς όφελος των επιχειρηματιών αλλά και της αποσαφήνισης των ορίων ευθύνης των ελεγκτικών Οργάνων), 

   

  - θεσμοθετείταιη συστηματική παρακολούθηση συμμόρφωσηςτων επιχειρηματικών φορέων,των οποίων επενδυτικά σχέδια ενισχύθηκαναπό τους αναπτυξιακούς νόμους(θέσπιση υποχρέωσης επιχειρήσεων που υπάγονται στους επενδυτικούς νόμους να αποστέλλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες στοιχεία καλής λειτουργίας).  

   

  Στην Ελλάδα, όπως και σε κάθε χώρα, υφίστανται καταστάσεις  οι οποίες λειτουργούν ως αντικίνητραστην προσέλκυση επενδύσεων. Τα αντικίνητρα αυτά μπορούν να εξουδετερωθούνμόνον με επίπονη συνεχή προσπάθεια  και κοινή βούληση κράτους και παραγωγικών φορέων  της οικονομίας. 

   

  Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών,στον τομέα ευθύνης του,  λαμβάνει σειρά μέτρων οικονομικής, δημοσιονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής  προκειμένου όχι μόνο να περιοριστούν  οι αρνητικές επιδράσεις των κάθε μορφής αντικινήτρων,  αλλά αντίθετα να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες  για την άσκηση της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας  από Έλληνες αλλά και από ξένους επενδυτές. 

   

  Βασικό εργαλείο στην προσπάθεια αυτή  αποτελεί ο επενδυτικός νόμος 3299,  όπως έχει τροποποιηθεί  αλλά και όπως θα συμπληρωθεί  με τις ιδιαίτερα σημαντικές ρυθμίσεις του παρόντος σχεδίου νόμου,  που σε συνδυασμό με τα προγράμματα  του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς  συνιστούν ένα ισχυρό θεσμικό πλαίσιο  παροχής κρατικών ενισχύσεων  για την αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων και κατ΄ επέκταση την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.

  logo ND
  © 2016 Θανάσης Μπούρας. Designed By MA

  Please publish modules in offcanvas position.