logo ND

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων

Βουλευτής ΝΔ Δυτικής Αττικής

 

  Τροποποίηση διατάξεων Ν.3614/07 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013»

  Τροποποίηση διατάξεων Ν.3614/07 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013»

    

   

  Με τη ψήφιση του νόμου 3614 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων της περιόδου 2007-2013, το Δεκέμβριο του 2007 η κυβέρνηση υπό το συντονισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών διαμόρφωσε το κανονιστικό πλαίσιο για την ορθολογική, αποδοτική και αποτελεσματική αξιοποίηση των σημαντικότατων πόρων ύψους 20,4 δισ. ευρώ που εξασφάλισε για την Ελλάδα ο Πρωθυπουργός της χώρας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2005.

   

   

  Για τη διαμόρφωση του πλαισίου αυτού αξιολογήθηκε η λειτουργία και η απόδοση των υφιστάμενων δομών, αξιοποιήθηκε η εμπειρία από την πολυετή εφαρμογή των συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων ενώ καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι πολιτικές προτεραιότητες για την πορεία επίτευξης πραγματικής σύγκλισης της χώρας με την Ε.Ε και την ώθηση της ανταγωνιστικότητάς της.

   

   Με βάση το νόμο 3614 σχεδιάστηκε με ταχείς ρυθμούς και εγκρίθηκε το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ (των στόχων 1 και 2). Η έγκριση αυτή αποτελεί μια σημαντική επιτυχία για την Ελλάδα, η οποία συγκαταλέγεται μεταξύ των τεσσάρων χωρών, για τις οποίες έχει εγκριθεί το σύνολο των συστημάτων διαχείρισης για τα προγράμματα του στόχου 1 και 2 που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ & το Ταμείο Συνοχής.

   

  Το σημαντικότερο βέβαια στοιχείο είναι ότι η έγκριση αυτή αποτελεί την προϋπόθεση για την καταβολή των πληρωμών των κοινοτικών πόρων στη χώρα μας. 

   

  Ο σχεδιασμός των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου που αποτελεί το σύνολο των κανονιστικών αποφάσεων και διαδικασιών για τη διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων καθώς και η  έγκρισή του, ολοκληρώθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που αναδεικνύει επίσης την ολοκληρωμένη και μεθοδική εργασία όλων των εμπλεκόμενων ελληνικών αρχών με την αποτελεσματική συνεργασία τους με το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών το οποίο έχει το συντονιστικό ρόλο.

   

  Η  έγκριση του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου αποτελεί το πλαίσιο εκείνο το οποίο θα μας διασφαλίσει τη χρηστή και αποδοτική διαχείριση των δημόσιων πόρων.

   

   

  Με την παρούσα πρόταση τροποποίησης και συμπλήρωσης του θεσμικού αυτού πλαισίου εξειδικεύονται ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των προβλεπόμενων μηχανισμών διαχείρισης και προωθείται η ολοκλήρωση των ρυθμίσεων που αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης των δημόσιων πόρων.

   

   

  Ειδικότερα, συμπληρώνονται ή διευκρινίζονται ζητήματα λειτουργίας των μηχανισμών διαχείρισης και των διαδικασιών χρηματοδότησης των έργων με στόχο την αποδοτικότερη και ταχύτερη υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

   

  Αξιοποιείται αποτελεσματικά η εμπειρία και εξειδικευμένη τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού των ειδικών υπηρεσιών των Περιφερειών που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης ενώ συμπληρώνονται όπου απαιτείται οι διαδικασίες συντονισμού για την επίτευξη αποτελεσματικότερων συνεργιών μεταξύ των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

   

                          Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Ν.3614 εισάγεται νέα διάταξη για τη σύσταση και λειτουργία της ΝΟΜΟΣ ΑΕ, με την οποία υποστηρίζονται ενεργά οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης β΄βαθμού, οι οποίοι αποτελούν βασικό κεφάλαιο της νέας προγραμματικής περιόδου.                         

   

  Βασικός στόχος της σύστασης της ΝΟΜΟΣ ΑΕ είναι η υποστήριξη των φορέων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης προκειμένου να ανταποκριθούν στην ευθύνη εκτέλεσης των αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων αλλά και στις προκλήσεις του νέου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και της ψηφιακής εποχής.                         

   

  Στους σκοπούς της εταιρείας περιλαμβάνονται η ανάληψη οριζόντιων ενεργειών υποστήριξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ώστε να ανταποκρίνονται στα καθήκοντα που αναλαμβάνουν, η προετοιμασία και ωρίμανση των τεχνικών έργων υποδομής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη και απρόσκοπτη υλοποίησή τους.                                                

   

  Για την ενδυνάμωση του ρόλου της αυτοδιοίκησης και της αποκέντρωσης και τη συμμετοχή της στα νέα οικονομικά δεδομένα η ΝΟΜΟΣ ΑΕ παρέχει υποστήριξη στους φορείς της αυτοδιοίκησης στην προώθηση νέου χαρακτήρα αναπτυξιακών δράσεων, όπως έργων τεχνολογικής αλλαγής και καινοτομίας, ενεργειακών δράσεων, δράσεων αποτροπής της εσωτερικής μετανάστευσης, ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού κλπ.                         

   

  Επίσης μέσω της ΝΟΜΟΣ ΑΕ παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και τεχνικές που προβλέπονται από τους Κοινοτικούς Κανονισμούς όπως είναι τα ταμεία αστικής ανάπτυξης, τα οποία αποτελούν νέα μέσα για τη χρηματοδότηση έργων που προωθούν  τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.                                   

   

  Η σύσταση της ΝΟΜΟΣ ΑΕ αποτελεί βασική έκφραση της πολιτικής βούλησης για την ενίσχυση της αποκέντρωσης και της συμμετοχής των φορέων της αυτοδιοίκησης στα αναπτυξιακά προγράμματα. Αποτελεί επίσης μια δέσμευση προς τους φορείς αυτοδιοίκησης β΄βαθμού δεδομένου ότι στο ν.3614 έχει ψηφιστεί ανάλογη ρύθμιση για τους φορείς αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού. Παράλληλα η υποστήριξη του αναπτυξιακού ρόλου των φορέων α΄ και β΄βαθμού αυτοδιοίκησης  διασφαλίζει την ισόρροπη εθνική ανάπτυξη.   Με το παρόν σχέδιο νόμου εισάγονται επίσης ειδικότερες διατάξεις για συγκεκριμένους φορείς, τον Οργανισμό Αναπτύξεως Δυτικής Κρήτης (ΟΑΔΥΚ) που συστήθηκε το έτος 1979 δυνάμει του π.δ. 383/1979 και τον Οργανισμό Αναπτύξεως Ανατολικής Κρήτης (ΟΑΝΑΚ) που συστήθηκε το έτος 1991 δυνάμει του π.δ. 125/1991, με στόχο την ευχερέστερη λειτουργία τους για την υλοποίηση και χρηματοδότηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων.  

   

  Οι οργανισμοί αυτοί, προσέφεραν σημαντικότατη δράση στις περιοχές αρμοδιότητάς τους η οποία αναγνωρίζεται από όλους τους τοπικούς φορείς και την κεντρική διοίκηση. Με  τη συμβολή των Οργανισμών αυτών ολοκληρώθηκε η κατασκευή έργων άρδευσης, διαχείρισης υγρών αποβλήτων, οδοποιίας κλπ τα οποία εξυπηρέτησαν με αποτελεσματικότητα τις τοπικές κοινωνίες.

   

   

  Με τις προτεινόμενες διατάξεις τροποποιούνται οι καταστατικές διατάξεις του ΟΑΔΥΚ που αφορούν στην έδρα του Οργανισμού προς καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών του και επανακαθορίζεται ο σκοπός και οι αρμοδιότητες του ΟΑΔΥΚ. Διατυπώνονται όλες οι αναγκαίες ρυθμίσεις για την εκπόνηση προγραμμάτων ανάπτυξης της περιοχής αρμοδιότητάς των φορέων καθώς και την εν γένει ανάληψη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

   

   

  Τέλος εισάγονται ειδικότερες διατάξεις για τη συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων τους, τον επανακαθορισμό των πόρων των Οργανισμών και άλλες διευκρινιστικές ρυθμίσεις. 

  logo ND
  © 2016 Θανάσης Μπούρας. Designed By MA

  Please publish modules in offcanvas position.